ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (Phone Price List)

ေအာက္ပါေစၽးႏႈန္းမ်ားသည္ အခၽိန္ႏွင့္အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။
(22nd-January-2018)

Apple Price List

iPhone X 64GB (Grey, Silver)   -- 1,480,000
iPhone X 256GB (Grey, Silver) -- 1,680,000
.
8 64GB (All Color)   -------------- 1,030,000
8 256GB (All Color) -------------- 1,220,000
.
8+ 64GB (All Color)    ------------ 1,190,000
8+ 256GB (All Color)  ------------ 1,380,000
.
7 32GB (All Color) ------------------ 840,000
7 128GB (All Color) -------------- 1,000,000
7 256GB (All Color)---------------1,040,000
.
7+ 32GB (All Color) --------------1,020,000
7+ 128GB (All Color) ------------ 1,180,000
7+ 256GB (Gold) ----------------- 1,210,000

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (Government Ministries of Myanmar)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (Assembly of the Union)