ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (Phone Price List)

ေအာက္ပါေစၽးႏႈန္းမ်ားသည္ အခၽိန္ႏွင့္အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။
(30th-August-2018)

Apple Price List

iPhone X 64GB (Grey, Silver)   -- 1,520,000
iPhone X 256GB (Grey, Silver) -- 1,730,000
.
8 64GB (All Color)   -------------- 1,1000,000
8 256GB (All Color) -------------- 1,350,000
.
8+ 64GB (All Color)    ------------1,270,000
8+ 256GB (All Color)  ------------1,520,000
.
7 32GB (All Color) ------------------ 800,000
7 128GB (All Color) --------------    940,000
7 256GB (All Color)----------------   960,000
.
7+ 32GB (All Color) -------------- 1,000,000
7+ 128GB (All Color) ------------  1,130,000
7+ 256GB (Gold) ----------------- 1,150,000

iPhone 6S 32GB ----------------------660,000

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (Government Ministries of Myanmar)

 

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (Assembly of the Union)