ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (Phone Price List)

ေအာက္ပါေစၽးႏႈန္းမ်ားသည္ အခၽိန္ႏွင့္အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။
(30th-August-2018)

Apple Price List

iPhone XS 64GB Single SIM ------------ 1,750,000
iPhone XS 256GB Single SIM ----------- 2,050,000
.
iPhone XSMax 64GB Single SIM -------- 1,970,000
iPhone XSMax 256GB Single SIM ------- 2,230,000
iPhone XSMax 512GB Single SIM ------- 2,570,000
.
iPhone XR 64GB Single SIM ------------- 1,300,000
iPhone XR 128GB Single SIM ------------ 1,400,000
iPhone XR 256GB Single SIM ------------ 1,590,000
.
iPhone XR 64GB Dual Black/White/Red--1,350,000
iPhone XR 64GB Dual Coral/Yellow/Blue-1,370,000
iPhone XR 128G Dual Black/White/Red--1,450,000
iPhone XR 128G Dual Coral/Yellow/Blue-1,470,000
iPhone XR 256GB Dual All Color ----------1,620,000
.
iPhone XSMax 64GB Dual SIM All Color - 1,980,000
iPhone XSMax 256GB Dual SIM All ------- 2,190,000
iPhone XSMax 512GB Dual SIM All ------- 2,520,000

iPhone X 64GB (Grey, Silver)   -- 1,490,000
iPhone X 256GB (Grey, Silver) -- 1,690,000
.
8 64GB (All Color)   -------------- 1,110,000
8 256GB (All Color) -------------- 1,210,000
.
8+ 64GB (All Color)    ------------1,270,000
8+ 256GB (All Color)  ------------1,520,000
.
7 32GB (All Color) ------------------ 840,000
7 128GB (All Color) --------------  1,020,000

.

7+ 128GB (All Color) ------------  1,210,000


iPhone 6S 32GB (All Color)----------750,000