ဖုန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား (Phone Price List)

ေအာက္ပါေစၽးႏႈန္းမ်ားသည္ အခၽိန္ႏွင့္အမၽွ အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္ပါသည္။
(27-July-2017)

Apple Price List

7 32GB (All Color) -------------------- --860,000
7 128GB (RoseGold,Gold,Silver)----1,000,000
7 128GB (Black, JetBlack)------------1,010,000
7 128GB (RED Edition) - -------------1,060,000
7 256GB (Gold,Silver,JetBlack)------1,100,000
7 256GB (RoseGold, Black,)- --------1,120,000
7 256GB (RED Edition) -------------- 1,130,000

အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား (Government Ministries of Myanmar)

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ (Assembly of the Union)